Comparing records for I-Z(v3)

rozer's record   •   I-Z(v3) average   •   Zhelty's record (#1)