Comparing records for I-Z(v3)

Zhelty's record (#1)   •   I-Z(v3) average